Вид: Опис на имотите на българските църковно-училищни общини в Солун

От: Христо Далчев - бъларски представител в смесената Българо-гръцка комисия

Хранилище: ЦДА, ф. 719К, оп. 14, а.е. 345, л. 22–23.

Вид: Сведения за екзархийските и българските обществени имоти в Солун, приложени към писмо на Св. Синод на Българската православна църква.

Дата: ноем. 1926 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 719К, оп. 14, а.е. 408, л. 1–2.

Вид: Списък

Относно: недвижимите имоти в Солун, закупени изцяло или с помощи от Българската екзархия.

Година: 1909 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 2, а.е. 2, л. 2–3.

Вид: Писмо

От/до: от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до ген. Рачо Петров – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията на Княжество България

Относно: казуса по закупуване на вакъфско място и невъзможността върху терена да се построят църква и училище; приложен план-скица на българския квартал.

Дата: 17 април 1906 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 52–55.

Вид: Препис от завещание

От: Йордана х.Панова от Щип, живуща в Солун

Относно: желанието ѝ да остави цялото си имущество на българските църковни и учебни заведения в Солун

Дата: 14 септември 1904 г.

Хранилище: Църковно-исторически архивен институт

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 11 имота вероятно на българи на булеварди „Ун капанъ”, „Искеле” и улица „Шишчилер авлусу” от чаршията.

Дата: 15/27 декември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 8 имота на булеварди „Паша капъсъ” и „Келемерийе капъсъ” от чаршията собственост на Хрисанди дъщеря на Андрея от махала „Свети Танас”, вероятно българка.

Дата: 15/27 декември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 12 имота вероятно на българи на булеварди „Паша капъсъ” и „Келемерийе капъсъ” от чаршията.

Дата: 15/27 декември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Страница 1 от 7

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене