Информацията, публикувана на този сайт, е обект на авторско право. Нейното използване се разрешава единствено при спазване на посочените по-долу условия.
Обяснителните текстове и материали са свободни за ползване, при положение че се позовете на източника и създадете хипертекстова връзка към настоящия сайт. Ако не е посочено друго, по същия начин се разрешава използването на публикуваните лични спомени и материали. При използване на научните публикации задължително следва да посочите автора и заглавието на научния текст, който използвате.

При липса на изрична писмена уговорка, с изпращането на електронния адрес на Проекта на Ваши лични истории, спомени, снимки и други материали Вие се съгласявате те да бъдат безвъзмездно публикувани на този сайт и използвани от участниците в Проекта и от ползвателите на сайта. Моля, да ни уведомите в писмото си до нас, в случай че желаете те да имат ограничителен режим на използване, за да можем да отразим това при публикуването им!

Качените на този сайт снимки и материали, съхранявани в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Централната библиотека на Българска академия на науките и материалите от чуждестранни архивохранилища, са свободни за ползване при задължително позоваване на източника (място на съхранение и сигнатура).
ВАЖНО: Публикуваните на този сайт снимки и материали, предоставени от Държавна агенция „Архиви” за нуждите на проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие”, могат да бъдат използвани от трети лица само след изрично разрешение от ръководителя на съответния архив и при спазване на чл. 40 от Наредбата за реда за използване на документите от Националния архивен фонд (обн. ДВ, бр.17 от 06.03.2009 г., изм. ДВ, бр. 8 от 27.01.2012 г.).

Институтът за балканистика с Център по тракология не носи отговорност за некоректни действия и нарушения на условията за ползване от страна на трети лица.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене