Εκδηλώσεις

На 13 декември 2019 г. на 47-мия международен панаир на книгата в НДК беше представена колективната монография "Солун и българите: история, памет, съвремие". Събитието предизвика голям интерес и широк медиен отзвук. Може да го видите на запис, благодарение на колегата Маламир Спасов. 

На 22-24 ноември 2019 г. в гр. Комотини, Гърция се състоя IV конгрес на неоеленистите от балканските страни на тема "Елинизмът и Балканите - взаимни връзки, език, история, литература, култура (1453-2019)". На него проектът "Солун и българите: история, памет, съвремие" беше представен с докладите на Юра Константинова, Тина Георгиева, Елмира Василева и Георги Дикин.

В книгата "Живата история или за паметта на една солунска фамилия", изд. ИБЦТ, 2019, се проследява историята на рода Тъпкови. Най-старият от тях е Димитър Константинов Тъпков (1842-1899). Семейни легенди ни отвеждат в средата на ХVIII век в отоманска Македония. Свидетели сме на разрастването на фамилията, нейните потомци, родени и/или прекарали ранните си години в Солун. Димитър К. Тъпков е най-напред екзархийски учител, после преподава в Българската католическа семинария в Зейтинлика, близо до Солун. След като приема униатството, взима участие в дейността на българите униати, противопоставяйки се на гръцкото духовенство и Вселенска патриаршия. Децата му завършват франкофонски католически училища в Солун, ръководени от отците лазаристи, сестрите викентинки и „Братя на християнските училища“. Специално внимание е отделено на братята Драган (1883-1951) и Кирил (1885-1941), учители в екзархийски училища в Македония, на техните обществени дейности в мултикултурния град Солун и в царство България.

На 12 ноември 2019 г. в Института за балканистика се състоя публична лекция на проф. Бернар Лори (INALCO & L'université Paris-Sorbonne) на тема "Османският Солун". Лекцията беше последвана от оживена дискусия, в която активно се включи многобройната публика.

На 10 септември 2019 г. в Института за балканистика се състоя вътрешен семинар, на който членовете на колектива представиха резултатите от своите проучвания по темата на проекта. Бяха обсъдени тематичните области на подготвяната колективна монография, нейната научна и техническа редакция, независимото ѝ външно рецензиране. Взе се решение да бъдат положени усилия за изпълнение на изискванията за включване на изданието в рефериращата база Web of Science.

На 11 април 2019 г. в рамките на работна срещна по проекта доц. Вангелис Караманолакис от Националния университет в Атина изнесе лекция за основните насоки в гръцката историография. В последвалата дискусия бяха обсъдени както въпроси, свързани с формирането на националните историографии, така и съвременните тенденции в развитието на историческата наука. Разговорът продължи с обсъждане на конкретни методологически въпроси, касаещи подготвяната колективна монография по темата на проекта. 

Σελίδα 1 από 5

Търсене