Δημοτικά σχολεία

Успех и поведение на учениците

Вид: Таблици, приложени към рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф

Относно: успеха, поведението и отсъствията на учениците и ученичките в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата:16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 177–180.

Търсене