Божинов, В. Солунската гимназия „Кирил и Методий“ в обществено политическия живот на българското население (1881-1913). – Исторически преглед, кн. 4, 1971, 87-95.

Бошнакова, М. Солунските българи в навечерието на Балканската война (спомени на Георги Божков). – Българска етнология, бр. 1-2, 2003, 175-191.

Дринов, М. Първата българска типография в Солун и някои от напечатаните в нея книги. – Списание на Българското книжовно дружество, кн. 31, 1889, 1-25.

Илиева, А. Първата българска книжарница в Солун. – In: Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: ιστορία, τέχνη, κοινωνία (18ος – 20ός αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2000, 374-385.

Кампасакалис, Д. Църквите на българската община в Солун до 1913 г. – Македонски преглед, кн. 2, 1995, 81-88.

Колев, Й. Професионална и социална структура на българското учителство в Македония (1878-1902) - Македонски преглед, кн. 3, 1995, 51-72.

Константинова, Ю. Солун и българите – между емоциите и прагматизма. – В: Културно-историческо и езиково наследство на „съседна” България, Съст. М. Младенова, В. Гешев, София, 2013, 213-235.

Матанова, Т. Българското неделно училище "Св. Вмчк Георги Зограф" в Солун - институция, консолидационен център, медиатор на българското културно наследство. - Български фолклор, кн. 2, 2017, 355-371.

Матов, Д. Кратка разправия по етнографията на Македония. – Списание на Българското книжовно дружество, кн. 35, 1890, 674-717.

Моллов, Д. Пътни бележки. - Списание на Българското книжовно дружество, кн. 31, 1889, 78-92.

Стойчева, Ст. Българите католици в Македония (1879-1912 г.): опит за статистически и демографски обзор. – Във: Ватиканът – Полша – България. 150 години от началото на мисията на възкресенците в България, 66-84.

Тренчев, Г. Педагогическото отделение на Солунската гимназия (1887-1896). – Исторически преглед, кн. 1-2, 2004, 40-65.

Шопов, А. Материяли за българското възраждане в Македония. – Списание на Българското книжовно дружество, 1885, кн. 18, 430-450.

Шопов, А. Първата българска печатница в Солун. – Списание на Българското книжовно дружество, кн. 34, 1890, 486-497.

Boynovska, St., Π. Λαζαρίδου, A. Μπαλτζής, Θ. Οικονόμου, Η Έλληνο-βουλγαρική κοινότητα Θεσσαλονίκη. – In: Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: ιστορία, τέχνη, κοινωνία (18ος – 20ός αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2000, 194-214.

Colonas, V. Architectural Styles and National/Religious Identity in Early Twentieth century Ottoman Cities: the Case of the Campagnes District in Thessaloniki, 1885-1912. – In: Social Transformation and Mass Mobilisation In the Balkan and Eastern Mediterranean Cities, 1900-1923, Ed. A. Lyberatos, Heraklion, 2013, 31-44.

Konstantinova, Y. The Race for Salonika. - Etudes Balkaniques, 2013/2, 44-67.

Konstantinova, Y. The un/believable story of a Salonica building. - Etudes Balkaniques, 2015/1, 229-241.

Konstantinova, Y. Becoming European-like: The Bulgarian community in Salonica in the early 20th century. - Etudes Balkaniques 2016/3, 409-432.

Michailidis, I. From Christians to Members of an Ethnic Community: Creating Borders in the City of Thessaloniki (1800-1912). – In: Fronties and identities: cities in regions and nations, Pisa, 2011, 191-202. Виж текста на: http://www.cliohworld.net/onlread/3/MICHAILIDIS_From.pdf

Търсене