Цензура

Вид: Мнение

От: Цветан Николов – първи зам.-завеждащ Отдел „Външна политика и международни връзки“ на ЦК на БКП

Относно: пиесата на Георги Данаилов „Съзаклятие в Солун“

Дата: 18 октомври 1983 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 78, а.е. 580, л. 2.

Търсене