Το Προξενείο της Βουλγαρίας

Указ на на Държавния съвет на НРБ от 1978 г.

Вид: Указ на Държавния съвет на НРБ

Относно: освобождаване на Петър Илиев Славчев от длъжността генерален консул в Солун и назначаване на Стилиян Данов Стоянов на длъжността генерален консул в Солун

Дата: 15 август 1978 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 136, оп. 66, а.е. 164, л. 4.

 

 

Търсене