Societies

Вид: Устав на гимнастическото дружество на отоманските българи в Солун

От: печатница К. Самарджиев и С-ие

Относно: основните принципи на основаното на 21 декември 1908 г. Първо гимнастическо дружество на отоманските българи

Дата: 8 януари 1911 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 367К, оп. 1, а.е. 2, л. 46–50

Type: Charter of the Charitable Brotherhood of Thessaloniki in Sofia

From: Charitable Brotherhood of Thessaloniki

Regarding: The membership and the governing of the brotherhood of the refugees and the Bulgarian emigrants from Thessaloniki

Date: 1929

Source: National Library “Sts Cyril and Methodius” Book no.: I 1375

Вид: Позив

От: Комитет за създаване на фонд за българска болница в Солун

Относно: създаването от комитет, който да набира средства за строеж на българска болница

Дата: 1 юли 1909 г.

Източник: вестник "Отечество" бр. 40/1909. НБКМ Ск В 1816/1909

Вид: Обръщение

От/до: Благодетелно братство „Милосърдие“ (подписано от председателя Д. Шавкулов и секретаря Д. Хаджигеоргиев) до Старозагорския митрополит Методий Кусевич

Относно: молба за оказване на морална и материална подкрепа на братството с приложен отчета за дейността му през 1898–1899 г.

Дата: 30 април 1900 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 420К, оп. 2, а.е. 1202, л. 1.

Search