Societies

Устав на гимнастическото дружество

Вид: Устав на гимнастическото дружество на отоманските българи в Солун

От: печатница К. Самарджиев и С-ие

Относно: основните принципи на основаното на 21 декември 1908 г. Първо гимнастическо дружество на отоманските българи

Дата: 8 януари 1911 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 367К, оп. 1, а.е. 2, л. 46–50

 

Search