Business connections

Вид: Препоръка

От: Захарула Герасиму, изпълняваща длъжността завеждащ отдел "Регистър" в Професионалната камара на Солун

Относно: отличните впечатления, оставени от Мария Гюрова по време на стажа ѝ в Професионалната камара на Солун в рамките на практическата част на програмата "Еразъм+", координирана от Университета "Аристотел". 

Дата: 10 юли 2017 г.

Източник: личен архив Мария Гюрова

Вид: Програма за участието на НРБ в Международния панаир в Солун през 1979–1980 г. 
Хранилище: ЦДА, ф. 762, оп. 2, а.е. 144, л. 1–3.

Вид: Споразумение

Между: Пристанище „Солун“ и Държавно стопанско предприятие „Деспред“

Относно: товаро-разтоварване и складиране на предоставените стоки.

Дата: 17 апр. 1976 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 493, оп. 3, а.е. 59, л. 6–8.

Вид: Докладна записка

От/до: Любомир Попов – посланик на НРБ в Атина до Тодор Живков – генерален секретар на ЦК на БКП

Относно: преимуществата от използването на Солунското пристанище от страна на България

Дата: 26 февруари 1974 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 259, л. 102–106.

Вид: Декларация

От: Българската търговска палата

Относно: участието на български фирми и предприятия на ХХХVІІІ международен панаир в Солун.

Дата: 12 март 1973 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 63, л. 119.

Вид: Покана-предложение

От/до: Иван Давидов – главен секретар и временен председател на Българската търговска палата до главните директори на български държавни търговски и стопански предприятия

Относно: участие в международните панаири, организирани през 1960 г.

Дата: 30 апр. 1959 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 487, оп. 2, а.е. 20, л. 51.

Вид: Предложение

От/до: В. Цанков – търговски представител към Посолството на НРБ в Атина до Българската търговска палата и Министерството на търговията в София

Относно: целесъобразността от участието на НРБ в Международния панаир в Солун.

Дата: 15 май 1958 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 487, оп. 1, а.е. 88, л. 264–265.

Вид: Разпореждане на Министерския съвет на НРБ

Относно: командироването на Цветко Велев Банчев – председател на Българската търговска палата и екип от сътрудници на палатата, за организиране участието на НРБ в Солунския панаир през 1955 г.

Дата: 5 февр. 1955 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 136, оп. 19, а.е. 328, л. 1–2.

Вид: Писмо

От/до: от проф. Богдан Филов – председател на Българо-гръцкото дружество в София до председателя на Софийската търговско-индустриална камара

Относно: провеждането на обща конференция на гръцките и българските търговски камари

Дата: 19 август 1938 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 413К, оп. 1, а.е. 6, л. 33.

Type: Bulgaria at the Second International Sample Fair in Thessaloniki

From: Ministry of trade, industry and work, Sofia

Regarding: A list of 79 Bulgarian companies, participants at the fair; some information about Bulgaria and the trade between Greece and Bulgaria is included, as well.

Date: 1927

Source: National Library “Sts Cyril and Methodius” Book no.: 62192

Вид: Албум „България на Солунския международен мострен панаир – 1926 г.“

Относно: информация за участието на България в първото издание на Международния панаир в Солун

Година: 1926 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 14, 29, 44.

Search