Εκδηλώσεις

Международен семинар

На 11 април 2019 г. в рамките на работна срещна по проекта доц. Вангелис Караманолакис от Националния университет в Атина изнесе лекция за основните насоки в гръцката историография. В последвалата дискусия бяха обсъдени както въпроси, свързани с формирането на националните историографии, така и съвременните тенденции в развитието на историческата наука. Разговорът продължи с обсъждане на конкретни методологически въпроси, касаещи подготвяната колективна монография по темата на проекта. 

Търсене