Οι Βούλγαροι διηγούνται

Анкета - Деяна Демирева

Резултати от анкетно проучване на тема "Средиземноморският град Солун за българите", проведено под ръководството на проф. дин Рая Заимова, в рамките на курс „Източно Средиземноморие и европейска модерност” (магистърска програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”)

Противно на първоначалните ми очаквания анкетата е успешна. Когато разпратих анкетите, по-голямата част от участниците изразиха мнение, че въпросите им се струват трудни и че не са сигурни дали са подходящите за целта респонденти. Базирайки се на предварителните им изказвания и отговорите им, обаче, мога да твърдя, че са положили усилия и са потърсили информация, с която да попълнят пропуските в познанията си. Само един от анкетираните е върнал първосигнални отговори, показващи некомпетентността му относно тематиката. Всички шест участници се отзоваха веднага, без излишно уговаряне от моя страна, което също е плюс, защото показва готовност. Личи си, че на някои въпроси анкетираните са търсили информация в Интернет, но това също е успешен и полезен резултат, защото е налице провокация да научат нещо ново. Дори отговорите, които са хаотични и нямат особена връзка с въпроса показват, че все пак респондентите са положили усилия да потърсят информация по темата. Някои от участниците си признават, че не знаят какъв е отговорът, но изразяват интерес да потърсят информация и да обогатят знанията си. Резултатите показват, че участниците са потърсили помощта на географската карта като помощен способ. Един от респондентите прилага даже и снимка на карта като обосновка на отговора си, тъй като е изненадан, че е бил с грешни впечатления.
Анкетата показва, че участниците имат по-скоро задоволителни основни познания от обща култура, с тенденция те да бъдат дообогатени. Също така с какъв набор факти и събития е запозната аудиторията относно историята и културните взаимоотношения между България и Солун.

Търсене