Προσωπικότητες

Саракинов, Георги Гацев

Саракинов, Георги Гацев (1887-1971) е роден в с. Саракиново, Воденско. През 1903 г. завършва търговските курсове на Солунската мъжка гимназия и е изпратен от баща си да следва в Лайпциг. Връща се в Солун и през следващите шест години до 1913 г. преподава в Солунската мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Деец на ВМОРО, един от основателите на Съюза на българските конституционни клубове в Османската империя, член на Съюза на македонските благотворителни братства в България. След Междусъюзническата война се установява в Бургас, където 25 години работи за американската компания „Стандарт ойл”. Участва в Първата световна война. По време на Втората световна е изпратен от българското Военно министерство да се грижи за интересите на българите във Воден, но е изгонен заради конфликт с германските окупационни власти.

Прочетете повече за рода Саракинови

Откъси от спомените на Георги Саракинов относно икономическото положение в Солун през първото десетилетие на ХХ в.

 На снимката: Георги Гацев Саракинов (седнал) първият отляво.

Търсене