Επιστήμη και εκπαίδευση

Гръцки участници в семинар по български език

Вид: Писмо

От/до: Г. Петков – началник на Отдел „Трети“ в Министерството на външните работи на НРБ до Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина

Относно: предложението на проф. Кариофилис Мицакис – директор на Института за балкански проучвания в Солун за гръцки участници в Семинара по български език

Дата: 28 май 1973 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 363, оп. 8, а.е. 1893, л. 16.

Търсене