Events

Отличници

Проектът ни "Солун и българите: история, памет, съвремие" е отличен в новата рубрика "Успехи и постижения" на Фонд научни изледвания. Новината е качена на https://www.fni.bg/?q=node/1090

Откроените постижения на проекта са:

• Предлага нова перспектива към историята за българи и за гърците отвъд тясно националистическите прочити;

• Позволява на потомците на солунски фамилии да приемат болезненото си минало и да се помирят с него;

• Погледът му към днешния ден илюстрира интензивния обмен между българската и гръцката общност, който е залог за преодоляване на предразсъдъците, които съществуват от двете страни на границата;

• Създаде модел, който позволява да се разшири изследователската работа за българските общности извън границите на България;

• Запълни празнина в старата и нова история на Солун;

• Доказа, че Солун е не само ключово и емоционално място за българската памет, но в символичен план е отражение на споделената българо-гръцка надежда за възможно общо бъдеще;

• Радва се на огромна популярност не само сред специалистите, но и сред по-широк кръг хора, които се включват активно в неговото развитие със своите семейни истории, спомени, снимки и документи;

• Привлече дарители, които финансираха превода на интернет страницата му на гръцки език;

• Мултидисциплинарният характер на изследване на взаимовръзката на българите с един от най-значимите градски центрове на Балканите в широк хронологичен диапазон, открои личности, събития, процеси, обекти от различни сфери на социалния живот, останали до момента извън големия разказ за историята на България;

• Стана знаков за дейността на ИБЦТ и направи института разпознаваем;

• Четири месеца преди края си постигна публикуването на документално издание (на български и на английски език), 1 колективна монография, 3 монографии (една на френски и две на български), 14 статии и студии, от които 10 са в рецензирани издания;

• Стимулира наследници на български фамилии от Солун да напишат родови изследвания.

 

Search