Анкети

Кратка анкета

Анкетата съдържа 12 въпроса от общ характер. Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите от времето си и отговорите на нашите въпроси!

Подробна анкета

Анкетата съдържа 94 въпроса и е предназначена за български граждани, които живеят и работят или са живели или работили в Солун.

©2020 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене