Основни училища

Вид: Писмо на главния секретар  Гр. Христов [Солун]

До: Щаба на войската към Министерство на войната

Относно: моли Паун Станоев, командирован през 1942 г. да организира Българското училище в Солун, да бъде освободен от войската, за да продължи работата си

Дата: 26 юли 1944 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 179, л. 110.

Вид: Свидетелство на Никола поп Стефанов

От: Благой Десковски – управител на Българското основно училище в Солун

Относно: успешно завършено четвърто отделение

Дата: 9 юни 1902 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 86, оп. 1, а.е. 2, л. 1.

Вид: Таблици, приложени към рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф

Относно: успеха, поведението и отсъствията на учениците и ученичките в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата:16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 177–180.

Вид: Полугодишен рапорт

От/до: Антон Попстоилов – директор на Солунската българска девическа гимназия „Св. Благовещение“ до екзарх Йосиф І в Цариград

Относно: учебния процес в Българското образцово основно училище „Св. Климент“ през първото полугодие на учебната 1900/1901 г.

Дата: 16 февруари 1901 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 173–176.

Вид: Писмо

От/до: от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до д-р Константин Стоилов – министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията

Относно: сведения за българските начални училища и гимназии в Солун през учебната 1897/1898

Дата: 17 юни 1898 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 132–134.

Вид: Писмо за дарение

От/до: търговеца от Исмаил (Румъния) Георги Шопов до българския търговски агент Атанас Шопов 

Относно: мотивите на Георги Шопов да дари 1000 турски лири за българско начално училище в Солун

Дата: 4/16 декември 1897 г.

Хранилище: ЦДА, фонд 334К, оп. 1, а.е. 13, л. 9.

Вид: Писмо на гръцки език
От/ до: Константинос Герасиму до синовете на А. Робев
Относно: откриване на българско начално училище с 80 деца и финансови трудности, с които се сблъскват
Дата: 29 септември 1869 г.
Хранилище: БИА на НБКМ, фонд 27, а.е. 595, с. 256.

Търсене