Наука и образование

Наука и образование

Наука и образование

Пътувания на български учени в Солун и на гръцки към България се осъществяват още в междувоенния период. През 60-те години на ХХ в. обаче се забелязва активизиране на българо-гръцките научни контакти. То е следствие от създадената през 1963 г. по инициатива на ЮНЕСКО Международна асоциация за изучаване на Югоизточна Европа, която има за цел да поощрява научните изследвания в областта на балканистиката. Само една година по-късно в София е създаден Институтът за балканистика при Българска академия на науките. През 1975 г. той сключва договор за сътрудничество с Института за балкански изследвания (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου - ΙΜΧΑ) в Солун, който през 1974 г. се отделя от Дружеството за македонски проучвания и става самостоятелен център към Министерството на културата на Гърция. В резултат на това сътрудничество в периода 1974-2007 се провеждат девет българо-гръцки научни конференции, в които с доклади участват близо 250 учени от двете страни. Изнесените на конференциите доклади са публикувани в периодичните списания на двете институции и като отделни сборници.

През ХХІ век двата най-големи университета на Солун – Аристотелевия (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) и на Македония (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) изместват другите центрове в града в областта на научно сътрудничество и балканистичните изследвания. В Университета на Македония учат няколко български студенти, а във факултета по балкански, славянски и ориенталски проучвания на същия университет се преподава български език. Обменът на студенти, докторанти, преподаватели и учени между академичните центрове в България и Солун се засилва много с приемането на България в Европейския съюз (2007) и включването й в европейските изследователски програми и в програмите за академична мобилност. В Солун се намира и основният кампус на международния факултет на Университета в Шефилд, в който нарастващ брой бакалаври от София прекарат последната четвърта година от следването си. Много са и студентите от Солун, които учат в български висши учебни заведения.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене