Екипът

Нашият екип

Юра Константинова
Юра КонстантиноваРъководител на научния колектив
Доцент в Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Основните й научни интереси са в областта на гръцката история в ново време, българо-гръцките отношения ХІХ-ХХІ в., българската общност в гр. Солун, социалната история, елитите. Повече на: http://junic8.wixsite.com/yurakonstantinova
Надя Данова, проф. д.ист.н.
Надя Данова, проф. д.ист.н.Член на екипа
Доктор Хонорис Кауза на Атинския университет е изтъкнат български изследовател на съвременна Гърция и безспорен капацитет в издаването на чуждоезикови извори. Интересите й са в областта на националните идентичности на Балканите, история на книгата, извори за балканската история, история на детската възраст. Повече на: http://nadiapriateli.wixsite.com/personal
Рая Заимова, проф. д.ист.н.
Рая Заимова, проф. д.ист.н.Член на екипа
Българска Академия на науките, Институт за балканистика с център по тракология. Изследователски области: история на идеите в модерна Европа; извори и архиви; имагология. Повече на: https://rzaimova.wordpress.com/
Румяна Прешленова, професор
Румяна Прешленова, професорЧлен на екипа
Директор Института за балканистика & Център по тракология на БАН и преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Нейните научни интереси включват модернизацията и идентичностите на Балканите, връзките между Югоизточна и Централна Европа, образованието и национализмите, но не се изчерпват с тях.
Тина Георгиева
Тина ГеоргиеваЧлен на екипа
Доцент, преподавател по нова и съвременна история в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет. Научни интереси: история на Русия, Източна Европа и Евразия; история на идеите; външна политика на Руската империя; развитие на руското общество през XIX и началото на XX век; национализъм, месианизъм, славянофилство, евразийство, панславизъм, православие.
Йордан Желев
Йордан ЖелевЧлен на екипа
Работи в Централния държавен архив. Той завършва Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където през 2005 г. става доктор по история. Научните му интереси са в областта на Българското възраждане, генеалогията, историко-летописната традиция, изворознанието и археографията. Повече на: http://www.gate.cas.bg/user.php?id=133
Маламир Спасов, доктор
Маламир Спасов, докторЧлен на екипа
Главен асистент в секция „Културна история на балканските народи“, Институт по балканистика, БАН, изследва културната история на Югоизточна Европа, проектирана върху световната история на идеите, с фокус върху модерността, 20-ти век и модернистичната проза. Повече на: https://balkanstudies.academia.edu/MalamirSpasov
Евгения Троева, доцент
Евгения Троева, доцентЧлен на екипа
Ръководител е на секция „Историческа етнология” в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Изследванията й са фокусирани върху проблеми на религиозността, културно-историческото наследство и памет, идентичностите, етно-културните взаимодействия. Автор е на книгите „Демоните на Родопите”, „Религия, памет, идентичност: българите мюсюлмани” и съавтор на монографията „Принудителният труд в България (1941-1962). Спомени на свидетели/ Zwangsarbeit in Bulgarien (1941-1962). Erinnerungen von Zeitzeugen“.
Гергана Дончева, доктор
Гергана Дончева, докторЧлен на екипа
Гл. асистент в Института по балканистика с Център по тракология, БАН. Завършила е специалности „Културология” и „Политология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Основните й интереси са в областта на балканско кино и култура, културна история през епохата на комунизма и посткомунизма, имагология, миграционни процеси и идентичности в киното.
Ивайло Начев, доктор
Ивайло Начев, докторЧлен на екипа
Главен асистент в Института за балканистика при БАН. Сред последните му публикации е монографията София и балканската модерност (съавтор). Основните му изследователски интереси са в областта на историята на града и историята на науката и технологиите (личен профил в академичната мрежа Academia.edu: https://balkanstudies.academia.edu/IvayloNachev).
Елмира Василева, доктор
Елмира Василева, докторЧлен на екипа
Главен асистент в Института за балканистика при БАН. Интереси: Католическа мисии в Югоизточна Европа (ХVІІ-ХVІІІ в.); Дейността на Францисканския орден в Босна и България.
Георги Дикин
Георги Дикин Член на екипа
Докторант в Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Завършва специалност “Балканистика” в ПУ “Паисий Хилендарски” през 2016 г. Участник в програмата Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. на Национален и Каподистрийски университет, Атина, през 2014 г. Участник в програмата Erasmus+ в Солунски университет Аристотел през 2015 г. Основните му научни интереси обхващат бежанските вълни между България и Гърция в междувоенния период, етнически малцинства, българо-гръцки отношения.
Върбан Тодоров, доцент
Върбан Тодоров, доцентСътрудник
Eксперт в Държавна Агенция „Архиви”. Научните му интереси са в областта на модерната и постмодерната история на Балканите; история на идеите и политическото развитие на балканските нации и държави (ХІХ-ХХ в.); етнически и национално-малцинствени проблеми; архиви и документи за балканска история от ХІХ-ХХ в.
Здравка Михайлова
Здравка МихайловаСътрудник
Литературен преводач от гръцки език, сътрудник на различни български и гръцки медии. Превела е повече четирийсет книги: поезия, романи, разкази, есеистика и др. През 2010 е удостоена с Държавна награда на Гърция за най-добър превод на гръцка литературна творба на чужд език, за поетичната антология на Янис Рицос „Писмената на зрящия” (изд. „Стигмати”, София, 2009).
Власис Власидис
Власис ВласидисСътрудник
Главен асистент във Факултета по балкански, славянски и ориенталски проучвания на Университета на Македония, Той е специалист по съвременна история, политическа комуникация и масмедия на Балканите. Основните му интереси са в областта на балканската история, македонския въпрос, Първата световна война, Студената война и пропагандата, културните индустрии, миграции и военни гробища.
Маргарита Добрева, доктор
Маргарита Добрева, докторСътрудник
Главен асистент в Института за балканистика с Център по тракология. През юли 1999 г. се дипломира със специалност ,,Османистика" в СУ ,,Св. Климент Охридски". Научните ѝ интереси обхващат модернизацията на Балканите и Близкия Изток, трансфера на идеи и знания от Западна Европа към Ориента.
©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене