Българи разказват

Анкета - Яна Тодорова

Резултати от анкетно проучване на тема "Средиземноморският град Солун за българите", проведено под ръководството на проф. дин Рая Заимова в рамките на курс по „Източно Средиземноморие и европейска модерност” (магистърска програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”)

Целта на анкетата бе да се ориентира в представите на група хора относно Солун и това кой е най-удачният начин да се търси информация за паралели и връзки между минало и настояще.
Въпросите са свързани с мисловни стереотипи, изразяващи представите на анкетираните за Солун и неговата история. Обобщението от отговорите дава много интересна картина на припознаване на града като нещо свое, например наподобяването му според географското положение с Варна. Всички се съгласяват с богатата историческа наслоеност на Пловдив и Солун. Така известната фраза, свързана със „солунската митница“ от Алеко Константинов, е разпозната от всички. Дори и в териториално отношение се наблюдава „чувство за собственост“. Според отговорите Солун категорично е бил част от българските земи в различни периоди. Градът е разпознат и като място за поклонение, но и като родното място на братята Кирил и Методий. Като пазител на паметта и на образованието му е отредено подобаващо място, респондентите отговарят на въпрос, свързан със Солунските български гимназии до 1912 – 1913 г. Отговорите им са категорични: „Бивша Солунска гимназия с наследница днешна Национална гимназия – Благоевград са първооснователи на образователното дело в тези български земи“. Краят на анкетата е посветен на въпрос, свързан с културното битие на Солун. Кинофестивалът за документално кино не е пропуснат в отговорите.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене